• HACCP Codex 2020, số 3202200904, Tổ chức chứng nhận Quốc tế EFC cấp ngày 19/11/2022, chứng nhận: Sơ chế, đóng gói rau, củ, quả, trái cây;  Sản xuất các sản phẩm từ rau, củ, quả, trái cây các loại;  Kinh doanh thực phẩm.
  • ISO 22000:2018, số 3202240905Tổ chức chứng nhận Quốc tế EFC cấp ngày 19/11/2022, chứng nhận: Sơ chế, đóng gói rau, củ, quả, trái cây;  Sản xuất các sản phẩm từ rau, củ, quả, trái cây các loại;  Kinh doanh thực phẩm.
  • VietGAP số  VietGAP - 083/TĐC do Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp.
  • ATTP: 2139/2020/BQLATTP-HCM, chứng nhận đủ điều kiện Đóng gói, kinh doanh: Rau, Củ, Quả, Trái cây, do ban Quản lý ATTP, Tp.HCM cấp ngày 01/06/2020.
  • Chuỗi TPAT số 92/2022/CTPAT-HCM, Chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi Thực phẩm an toàn cho các sản phẩm Rau, Củ, Quả, do Ban quản lý ATTP Tp.HCM cấp ngày 22/08/2022. 
    • Chuỗi thực phẩm an toàn” là việc liên kết kiểm soát tất cả các khâu từ sản xuất ban đầu đến tiêu thụ sản phẩm như: Trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt đến thu gom, sơ chế, giết mổ, chế biến, đóng gói, vận chuyển và phân phối tiêu thụ sản phẩm. Tất cả các công đoạn đều áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm toàn bộ chuỗi, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, có cam kết về đảm bảo an toàn. “Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”